BTR EDU

  • Các giá trị được tạo bởi nền tảng giáo dục và phát triển kỹ năng là những giá trị cốt lõi trong quá trình phát triển của mọi người. Các giá trị này sẽ giúp mỗi người tạo nên cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính họ và cho xã hội cũng như môi trường xung quanh họ.
  • Việc thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức học thuật và triển khai thực tế đóng vai trò quan trong cho phép phát triển kinh doanh có trách nhiệm. Thêm vào đó, với đà phát triển của trí tuệ nhân tạo và tự động hóa, việc đào tạo lại lực lượng lao động cũng đóng vai trò rất quan trọng.

Mục tiêu :

By 2030, empower 100,000 people with job related knowledge and skills

Khát vọng BTR Edu

Tính ứng dụng

Thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức học thuật và áp dụng thực tế trong các lĩnh vực ngành nghề.

Nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động

Tạo điều kiện cho lực lượng lao động nâng cao tay nghề tronghầu hết các phương thức và ngành nghề hiện nay

Chi phí đào tạo hợp lý

Đào tạo tất cả mọi người với chi phí hợp lý, đặc biệt ưu tiên những người trẻ và những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Xem các khóa học của BTR Edu