BTR CIRCULAR

 • Hiện tại, chúng ta đang tạo ra rất nhiều rác thải mà phần lớn chỉ xử lý chôn lấp. Áp lực khai thác các nguồn lực tự nhiên ngày càng gia tăng khủng khiếp, gây nên những tác động tiêu cực đến khí hậu và xã hội. Chúng ta cần tới 2,5 lần Trái đất nữa cho đến năm 2040 mới đủ cung cấp sự sống cho mọi sinh vật tồn tại.
 •  
 • Vì vậy, việc cấp thiết là phải thu hút tất cả mọi người vào việc gia tăng vòng đời một sản phẩm và tái chế,nhằm giảm thiểu gánh nặng đối với tài nguyên thiên nhiên và giảm lượng khí thải carbon phát sinh trong quá trình vận chuyển. 

Mục tiêu :

By 2030, empower and engage 500,000 people in circular economy

Khát vọng BTR Circular

Tái chế

Phân loại tại nguồn phát thải để giảm chi phí và tăng hiệu quả tái chế.

Tái sử dụng

Prolong product life through repair, lease, barter and donate

Kinh tế địa phương

Engage and empower Informal sector, Local to local resource utilization for manufacturing and selling products

Xem thêm các giải pháp của BTR Circular

 • Hãy theo dõi nhé ! 

 •  
 • Các giải pháp của chúng tôi đang trong quá trình phát triển và kỳ vọng sẽ khởi động vào tháng 12 -2023 

Project - RESY

Project Objective

To reduce post-consumer Textile and Plastic waste going to landfills, by engaging consumers in “at source segregation” for low-cost and efficient recycling.

 

How we will achieve

  1. By engaging and incentivizing approx. 500 households to segregate fabrics, accessories and embellishments from textiles that no longer can be resold or used.
  2. Segregate these different types of plastics for households to sell segregated materials as raw materials for recycling. 

 

Expected Outcome

  1. Expected  to collect  up to 05 tons of segregated materials during this pilot project.
  2. Learnings from this project will be used to “scale up the project and develop a digital solution

For more details, please contact:

[email protected]